Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2024

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-06-19

Den 19 juni 2024 hölls årsstämma i Northbaze Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

  • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.
  • Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
  • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.
  • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 100 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till respektive styreledamot.
  • Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
  • Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
  • Beslutades om omval av styrelseledamöterna Per-Johan Swartling och Christian Strömlid. Beslutades om nyval av Håkan Larsson och Petter Burge.
  • Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Per Modin som huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2025 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
  • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze Groups hemsida www.northbazegroup.com under rubriken Investor Relations/Corporate Governance/Annual General Meeting/Årsstämma 2024/ senast 2024-07-03, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.