Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kvartalsrapport 31 mars 2024

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 932 (- 1 362). Resultatet har förbättrats i koncernens samtliga enheter. Under första kvartalet har avvecklingen av Northbaze Distribution AB och förvärvet av Lowwi AB bidragit.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten visar under kvartalet -5 453 (-2 927), främst beroende på förändringar i rörelsekapitalet orsakat bland annat av den kraftiga försäljningsökningen.
 • Tidigare års negativa påverkan från Northbaze Distribution AB har nu kunnat brytas genom att detta bolag avvecklats. Kassaflödet från Northbaze Distribution under 2023 uppgick till ca -10 mkr.
 • Bruttomarginalen sjunker obetydligt jämfört med förra året, 47 % (48 %), huvudorsaken är att Lowwi AB redovisar en något lägre bruttomarginal än övriga bolag i koncernen.
 • I kvartalet har koncernens pågående förändringsarbete med samordnad logistik och administrativa funktioner lett till fortsatt förbättrad effektivitet och därmed lägre kostnader.
 • Koncernen visar ett positivt resultat på sista raden vilket är en viktig milstolpe på vägen mot ett stabilt och uthålligt resultat.
 • Från och med första kvartalet 2024 kommer Northbaze Group AB att visa försäljning per dotterbolag och inte per affärsområde. Efter det att Northbaze Distribution AB avvecklats och Lowwi AB förvärvats ger det en mer relevant bild av koncernen. Skillnaden mellan koncernens nettoomsättning och dotterbolagens sammanlagda försäljning utgörs av en återläggning av en reservation för tilläggsköpeskilling på 9 965 tkr.
 • Copter AB har under kvartalet förstärkt relationerna till nyckelkunder och ökat sin bruttomarginal. Bolaget har också tagit ett stort ansvar inom koncernen för gemensamma funktioner som hållbarhetsarbetet, administrativa funktioner och logistiken.
 • Lowwi AB förvärvades av koncernen med ett övertagande per den 22 december 2023. Bolaget har under första kvartalet bidraget med 45 % av koncernens totala försäljning. Bolaget representerar ett kompetenstillskott avseende e-handel (konsumenthandel) och e-marknadsföring. Detta kommer att stärka hela koncernen.
 • Adiantes har inlett det första kvartalet i linje med förra året och i linje med budget. Orderböckerna är mycket starkare i år jämfört med förra året vilket säkerställer att försäljningen för 2024 kommer att kunna överträffa 2023 års siffra med ett betydande belopp.
 • Northbaze Distribution AB bytte namn till HAPJ AB I februari 2024 och förklarades därefter i konkurs. Detta var en direkt följd av Teknikmagasinets konkurs.