Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB (publ) fortsätter med strukturförändringar och försätter dotterbolaget HAPJ AB i konkurs

Northbaze Group AB (publ) (”Northbaze Group”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) fortsätter med strukturförändringar genom att försätta det helägda dotterbolaget HAPJ AB (”HAPJ”) i konkurs efter en svag resultatutveckling under de senaste åren. Den svaga resultatutvecklingen beror framför allt på att HAPJ:s viktigaste marknad Ryssland stängdes ned efter landets invasion av Ukraina samt att Teknikmagasinet gick i konkurs i januari tidigare i år. Styrelsen har utvärderat olika alternativ och har inte hittat en sund och fungerande lösning på HAPJ:s ansträngda finansiella situation, på kort och medellång sikt. Förlusterna som dotterbolaget drabbats av har lett till att styrelsen tidigare idag beslutat om att försätta HAPJ i konkurs och avser att lämna in en konkursansökan. Det är styrelsens bedömning att Northbaze Group blir starkare och bättre rustade för framtiden via denna åtgärd.

Efter att Northbaze Group under de senaste åren genomfört flertalet förvärv har styrelsen tillsammans med ledningen utvärderat dotterbolagens framtida potential, detta med syftet att stärka Koncernens framtida position ytterligare. Under de senaste två åren har Bolaget förvärvat två lönsamma bolag i form av Copter AB och Skalhuset AB vilka har förstärkt och breddat den nuvarande Koncernen. Förvärven har bidragit till att Bolaget är klart bättre rustat för att verka i dess konkurrensutsatta miljö. Vidare har Bolaget under en tid utvärderat möjligheten avseende det helägda dotterbolaget HAPJ:s överlevnad efter det att HAPJ:s viktigaste marknad, Ryssland, stängdes ned efter landets invasion av Ukraina, samt Teknikmagasinets konkurs i januari tidigare i år. HAPJ som har två heltidsanställda har haft en svag resultatutveckling under de senaste åren och styrelsen har alltså beslutat om att försätta HAPJ i konkurs.

 

De ekonomiska effekterna på Koncernen är en goodwillnedskrivning om cirka 4 MSEK, nedskrivning av aktier i dotterbolag på cirka 29 MSEK och en nedskrivning av en kundfordring om cirka 1,2 MSEK. Nedskrivningarna kommer inverka negativt på rörelseresultatet, men har ingen kassaflödespåverkan. Northbaze Groups balansräkning kommer trots dessa nedskrivningar vara fortsatt stark och det egna kapitalet uppgår preliminärt till cirka 63 MSEK efter nedskrivningarna och soliditeten preliminärt till cirka 40 procent. Koncernens varumärken ägs av moderbolaget och berörs därmed inte. Styrelsens bedömning är att Northbaze Group blir starkare och bättre rustade för framtiden via denna åtgärd.

 

Denna information är sådan information som Northbaze Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15:00 den 9 februari 2024.

 

Kontaktinformation

 

För mer information, kontakta:

Henrik Andersson, VD

Mobil: +46 761 99 35 55

Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

 

Om Northbaze Group

Northbaze Group grundades 2006 och har under årens lopp utvidgat sitt mål till en affärsidé som innebär att utveckla innovativa och funktionella produkter inom audio, IT och mobiltillbehör för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter och bygga broar mellan människors liv och dagens teknologi. Genom att kontrollera tillverkningen och arbeta nära marknaden kan vi förädla befintliga varumärken och utveckla kompletterande märken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadens behov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

 

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljudprodukter och IT-tillbehör.

 

Aktierna i Northbaze Group AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

 

För mer information, kontakta:
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik.andersson@northbazegroup.com
 


 

Om Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under årens lopp utvidgat sitt mål till en affärsidé som innebär att utveckla innovativa och funktionella produkter inom audio, IT och mobiltillbehör för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter och bygga broar mellan människors liv och dagens teknologi. Genom att kontrollera tillverkningen och arbeta nära marknaden kan vi förädla befintliga varumärken och utveckla kompletterande märken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadens behov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljudprodukter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.