Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB valberedningens förslag till årsstämman 2024

Valberedningens förslag, dokument för fullmakt, anmälan till årsstämman 2024 och förhandsröstning finns tillgängliga på bolagets hemsida via länken: Annual General Meeting | Northbaze Group.

Förslag till ordförande vid stämman
Valberedningen har inte lämnat något förslag till ordförande vid årsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av minst 3 max 6 ledamöter fram till tiden för nästa ordinarie bolagstämma, och att stämman väljer in 4 ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag.

Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att ett arvode om 100 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till ledamöter för ordinarie styrelsearbete omfattande upp till sex styrelsemöten inklusive sedvanligt styrelsearbete och förberedelse under den kommande tolvmånadersperioden.
Valberedningen föreslår vidare att stämman ger styrelsen ett bemyndigande att vid behov godkänna konsultarvode för arbete utöver ordinarie styrelsearbete per löpande räkning med 1 000 kronor/timme.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

 • Omval av Per-Johan Swartling
 • Omval av Christian Strömlid
 • Nyval av Håkan Larsson
 • Nyval av Petter Burge

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval, Christian Strömlid och Per-Johan Swartling, finns på bolagets hemsida och i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för nyval, Håkan Larsson och Petter Burge kommer innan stämman att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till revisor med Per Modin som huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor och arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Förslag till val av styrelseledamöter
Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning tittar valberedningen på de individuella ledamöternas kompetens och erfarenhet samt styrelsen i dess helhet utifrån samarbete och bredd för bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse jämfört med kontinuitet, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald inklusive könsfördelning.

Baserat på Northbaze Groups status har valberedningen satt ihop ett förslag där både storägare samt kandidater med spetskompetens inom koncernens verksamhet finns representerade. Vidare har valberedningen tagit del av resultatet av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och styrelsen har den kompetens som erfordras för de verksamheter som bedrivs inom NBZ-koncernen under föregående år, både på styrelse- samt individnivå. Styrelsearbetet och dess nuvarande sammansättning har fungerat tillfredställande givet de extraordinära aktiviteter som skett sedan senaste bolagsstämman. Anders Bruzelius och Peter Willbo har avböjt omval.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning och styrelseledamöter;

Till ledamöter föreslås omval av Christian Strömlid och Per-Johan Swartling, samt nyval av, Håkan Larsson och Petter Burge.

Med anledning av kravet på tillgänglighet och aktivt deltagande i händelsestyrda aktiviteter (utöver normalt styrelsearbete) är det valberednings uppfattning att 4 styrelseledamöter möjliggör ett effektivt sätt att stödja bolaget i dess utveckling. Valberedning föreslår vidare att styrelsen arbetar med målet att säkerställa lönsamhet och tillväxt i samtliga bolag samt ett ökat fokus gällande kännedom kring koncernen. Valberedningen önskar ett aktivt utvecklingsarbete för att möta framtidens krav.

Förslag till val av revisor
Valberedningen har inhämtat ledningens och styrelsens utvärdering av revisorn samt rekommendation till val av revisor.

Styrelsens och VD:s utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets CFO och genom egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Det sammantagna omdömet är att Ernst & Young och den huvudansvarige revisorn Per Modin och hans team har ett bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets status och långsiktiga planering inklusive nya koncernstrategi.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young som registrerat revisionsbolag med auktoriserade revisorn Per Modin som huvudansvarig revisor.

Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om presenterade principer för utseende av valberedningen. Se komplett beskrivning i separat ”Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen” samt huvudprinciper sammanfattade nedan.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Redogörelse för valberedningens arbete
Valberedningen sammansattes sex månader före stämman enligt följande:

 • Per Kristensson
 • Håkan Larsson (valberednings ordförande)
 • Henrik Andersson
 • Anders Bruzelius (Styrelsens ordförande)

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts enligt utsatt tid före årsstämman. Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden under året.

Valberedningen har fullgjort det uppdrag som åligger den:

 • att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
 • att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
 • att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,
 • att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för revisor,
 • att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
 • att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.