Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2018-01-30 14:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission och bjuder in till investerarträffar.

Styrelsen för Jays Group AB (”Jays” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Jays aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Jays hemsida www.jaysheadphones.com samt Erik Penser Banks hemsida www.penser.se.

Emissionen i sammandrag:

•          Aktieägare i Jays erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 januari 2018. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
•          Emissionskursen är 1,80 SEK per aktie.
•          Bolaget tillförs vid full teckning 17,9 MSEK före emissionskostnader.
•          Teckning sker under perioden 31 januari – 15 februari 2018.
•          Handel i teckningsrätter sker under perioden 31 januari – 13 februari 2018.
•          Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 7,2 MSEK från befintliga ägare, motsvarande 40 procent, och garantier om 8,0 MSEK från externa investerare, motsvarande 45 procent. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 85 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 15,2 MSEK.

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen har Jays styrelse möjlighet att besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 4 000 000 aktier till en emissionskurs om 1,80 SEK per aktie. Fullt utnyttjande av övertilldelningen medför att Bolaget tillförs ytterligare 7,2 MSEK.

Investerarträffar

Med anledning av företrädesemissionen presenterar Jays VD, Henrik Andersson, Bolagets verksamhet och framtidsplaner hos Erik Penser Bank på Apelbergsgatan 27 i Stockholm vid två tillfällen. Dels den 2 februari 2018 klockan 12.00 och dels den 8 februari 2018 klockan 18.00. Lunch respektive lättare förtäring serveras i samband med investerarträffarna. Anmälan skall ske till Erik Penser Bank via e-post till seminarium@penser.se. Observera att antalet platser är begränsade.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Jays i samband med emissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Jays.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Jays Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Jays Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Jays upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Jays för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Jays och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mera information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Jays Group AB (Publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB. Denna information är sådan information som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde-pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 kl.14.05 CET