Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport 1 2020 januari - mars 2020

Q1 2020 1 januari – 31 mars 2020 i korthet

 • Northbaze Group ökar sin nettoomsättning med 27 % under årets första kvartal i jämförelse med föregående års första kvartal. Omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med cirka 20 mkr och Audio & Sound når en omsättning om 11 mkr. Sammantaget når koncernen en omsättning om 31 mkr (25 mkr). 
 • Audio & Sound växer med 44% under perioden i jämförelse med föregående års första kvartal. Bolaget börjar se resultatet av vår nya strategi att arbeta direkt med detaljhandelspartners inom Norden, vilket innebär att vi kan vara mera aktiva med våra partners kring kampanjer och annat försäljningsarbete.
 • Inom Smart Mobility är tillväxten om 19% i jämförelse med föregående års första kvartal, en tillväxt som till stor del är förvärvsdriven (Kavaj inkorporerades i koncernen under april månad 2019) samt att vi har en stark OEM-försäljning från koncernens egen tillverkning i Thailand.
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 12% av den totala försäljningen.
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 % (51%) för Q1 2020.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 14.8 mkr (15.3 mkr), varav 2.9 mkr inom Audio & Sound och resterande 11.9 mkr inom Smart Mobility.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets första kvartal är försiktigt positivt om 221 tkr (1 % EBITDA-marginal).
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1.5 mkr (6.2 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 56 % (37%) vid periodens slut.

Positivt EBITDA under lågsäsong

Koncernen har som tidigare kommunicerat riktat stort fokus på att växa under lönsamhet, det är därför till stor glädje vi påvisar att vi nu visar positiva siffror på EBITDA nivå för årets första kvartal. Det är viktigt att påminna att årets första kvartal historiskt är det lägsta kvartalet omsättningsmässigt. Med det sagt så återstår mycket arbete för att transformera koncernen för att bli en mer komplett leverantör av audioprodukter och mobila accessoarer samt att kraftigt öka vårt fokus på online försäljning på egna webbplatser och via online marknadsplatser såsom Amazon.

Bolagets aktiva arbete för att ta över en direkt relation med våra detaljhandelspartners har visat sig framgångsrik där vår affär i Norden fortsätter öka. Vi har knutit till oss ytterligare distributions och detaljhandelspartners under kvartalet. Detta jobb säkerställer leveranser till många ledande aktörer på den nordiska marknaden av ett flertal av koncernens kända varumärken.

Vi går stärkta ur Q1 med både en tillväxt i linje med våra långsiktiga finansiella mål under lönsamhet. Vår orderbok om 14.8 mkr påvisar också att vi lyckats fortsatt väl med införsäljningen av nya lanseringar av produkter samt en god beläggning i den egenägda produktionen i Thailand. Merparten av dessa orders har en planerad leveransen under Q2. Vi kliver med gott mod in i nästa kvartal väl medvetna om marknadens möjligheter, krav och utmaningar. Några av de möjligheter är en ökad efterfrågan på specialanpassade mobila tillbehör som vi utvecklat för nyckelkunder främst på den centraleuropeiska marknaden. Många bolag påskyndar sin digitaliseringsresa och byter ut laptop, tablet och mobiler för att tillgodose sin förmåga att kunna erbjuda sina anställda så kallade mobila kontor. Koncernen jobbar aktivt för att skala upp vårt utbud och ytterligare bredda vårt utbud mot denna målgrupp.

Vårt tidigare kommunicerande kostnadsbesparingsprogram har haft en god effekt under det gångna kvartalet och det kommer ge ytterligare effekt framgent. Detta tillsammans med en ökad orderbok i kombination med nya affärsmöjligheter gör att vi står väl rustade att hantera en tillfälligt lägre efterfrågan på grund av COVID-19 inom vissa områden då detaljister ser ett kraftigt minskat besökarantal i fysiska butiker. Som en direkt effekt av detta påskyndar vi vår online satsning av försäljning direkt till konsument för att nå den tidigare kommunicerade målsättningen att nå en 20% andel av totala omsättningen 2020.

Koncernen arbetar med att ytterligare modernisera vår fabrik i Thailand för att kunna möta en ökad efterfrågan från både befintliga och nya kunder. Vi tillverkar nu högkvalitativa produkter för ett flertal globala varumärken. Vi fortsätter utöka antalet kunder där merparten fortsatt är premiumvarumärken som säljs framgångsrikt framförallt i Asien. Potentiella nya partners kommer dels från varumärken som fortsatt producerar i Europa dels från förflyttningar från andra asiatiska marknader.

Med stärkta kundrelationer inom detaljhandeln, en förändrad kostnadskostym och en stabil orderstock så är plattformen lagd för att nu utveckla och expandera våra B2C Online kanaler mot nya kunder och marknader kommande kvartal.

Göteborg den 28:e april 2020         
Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

DETALJERADE UPPLYSNINGAR KVARTAL 1 2020

 • Audio & Sound växer med 44% under perioden i jämförelse med föregående års första kvartal. Bolaget börjar se resultatet av vår nya strategi att arbeta direkt med detaljhandelspartners inom Norden, vilket innebär att vi kan vara mera aktiva med våra partners kring kampanjer och annat försäljningsarbete. Den ökade aktivitet gör att vi påverkar vår utförsäljning till konsumenterna positivt. Utöver en tillväxt inom Norden ser bolaget en ökning inom bundlings-affärer (försäljning tillsammans med annan utrustning), och vilket bolaget kommunicerat har vi under kvartalet levererat hörlurar till ett värde om cirka 4 mkr till Ryssland. Vår marknadsnärvaro och varumärkeskännedom ökar hela tiden och vi kan genom detta arbete bygga vidare på de tidigare framgångarna JAYS haft i Ryssland. Inom övriga exportmarknader har bolaget generellt levererat en lägre omsättning än föregående år till följd av den generella omställningen som nu sker inom detaljhandeln. Vi ser att detta kortsiktigt påverkar vår tillväxt och bedömer att det finns ett behov av att, liksom i Norden, utveckla våra distributionskanaler inom ett flertal exportmarknader.
 • Inom Smart Mobility är tillväxten om 19% i jämförelse med föregående års första kvartal, vilket till stor del är förvärvsdriven eftersom Kavaj inkorporerades i koncernen under april månad 2019. Vår fabrik fortsätter både utveckla befintliga kundsamarbeten samt att knyta till sig nya premium kunder. Bolaget ser en betydande tillväxt inom legotillverkningen i vår fabrik i Thailand och att försäljningen av mobila tillbehör direkt till företag för deras personal ökar. Vi bedömer att digitaliseringen samt arbete hemifrån leder till fortsatt efterfrågan för produkter som möjliggör distansarbete för anställda, och därmed ökar antalet telefoner och laptops inklusive behoven av de tillbehör som bolaget erbjuder.
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 12% av den totala försäljningen. Målet är fortsatt att B2C försäljning online ska uppgå till 20% av den totala försäljningen 2020. Bolaget har i perioden ökat sin onlineförsäljning med 3.4 mkr där merparten är förvärvsdriven men där vi ser en ökad trend för våra egna E-shoppar, dock från låga nivåer.
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 % (51%) för Q1 2020. Marginalen är lägre än föregående år på grund av att omsättningen av bundlingsaffärer är en större del av mixen än tidigare år vilket drar ner marginalen. Dock ökar marginalen i jämförelse med helåret 2019 och bolaget arbetar aktivt med att förstärka marginalen i kommande produktlanseringar i samtliga affärssegment. En naturlig ökning långsiktigt kommer ske ju mer av vår försäljning som sker i egna online kanaler och därmed hamnar en större del av förtjänsten av våra produkter inom koncernen.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 14.8 mkr (15.3 mkr), varav 2.9 mkr inom Audio & Sound och resterande 11.9 mkr inom Smart Mobility. Orderstocken i föregående års kvartal ingick en bundles affär om 9.3 MSEK för den ryska marknaden och om denna exkluderas ur orderstock så ser vi en ökning av orderingång om 147%. Ökningen förklarar sig av två delar där bolaget genom att arbeta direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och byggandet av en solid orderstock kommer hjälp oss förbättra flödena och produktionseffektivt vilket också kommer ge oss en förbättrad resultatmarginal på sikt.
 • Northbaze Group arbetar med att anpassa och skapa en flexibel kostnadsbas för att möta den förväntade nedgången i efterfrågan via detaljistledet till följd av COVID-19. Ledningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att de statliga lättnaderna och stöd som löpande presenteras finns tillgängliga och förberedda att implementeras vid behov under kommande månader. 
 • Koncernens lönsamhet EBITDA under årets första kvartal är försiktigt positivt om 221 tkr (1 % EBITDA-marginal). Bolagets arbete visar sig nu i siffrorna där bolaget arbetat med att både strukturera om koncernen mot en starkare närvaro online men framförallt att hamna i linje med våra intäkter. Bolaget har genomfört den kommunicerade målsättning att bespara 15 mkr rullande tolvmånader där cirka 10 mkr syns under Q1 2020 och fulleffekt nås i slutet av juli 2020 om 15 mkr. Bolagets aktiva arbete gör nu att koncernen står stadigare under en COVID-19 och är förberedd på att hantera tillfälliga minskningar i efterfrågan.
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1.5 mkr (6.2 mkr) varav den löpande verksamhetens andel uppgick till -9.1 mkr (10.9 mkr). Det negativa kassaflödet inom den löpande verksamheten kommer ur två förändringar i rörelsekapitalet där bolaget skiftat från att sälja fakturor till att numera belåna fakturor vilket ökar kundreskontran mot att finansieringsverksamheten ökar. Den andra anledningen är att bolaget i slutet av 2019 fick ett större förskott från bundlingsaffären som levererades ut i januari 2020. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0.6 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till 8.3 mkr som kommer ur den ökade kreditramen bolaget satt upp i vårt nya finansieringsarrangemang i början av 2020 inklusive fakturabelåningen.

Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e april 2020, klockan 08.30 CET.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations

NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncernstrategi. Northbaze koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.