Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport 2 2020 januari - juni 2020

Q2 2020 1 april – 30 juni 2020 i korthet

 • Northbaze Group minskar sin nettoomsättning med 20 % under det andra kvartal i jämförelse med föregående års andra kvartal. Omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility uppgår till cirka 9 mkr, Audio & Sound når en omsättning om 6 mkr och det nybildade affärsområdet Adiantes en omsättning om 12 mkr. Sammantaget har koncernen en omsättning om 27 mkr (34 mkr) i kvartalet. 
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 60% under kvartalet i jämförelse med föregående års andra kvartal. Minskning härrör till att 2019:s andra kvartal utlevererade en större bundles-affär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta utvecklas affären i linje med föregående år trots en svag tillväxt i den underliggande marknaden på grund av COVID-19.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 14% i jämförelse med föregående års andra kvartal. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärke Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker som haft en negativ påverkan av COVID-19. 
 • Adiantes växer med 60% under kvartalet i jämförelse med föregående års andra kvartal, där tillväxten fortsätter vara stark tack vare att våra OEM kunder till stor del har haft en väl etablerad onlineaffär och en försäljning direkt mot slutkonsumenten, samt att nya kundkontrakt innebär ökade tillverkningsvolymer. 
 • Koncernens B2C försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 25% av den totala försäljningen av koncernens egna varumärken exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess externa OEM tillverkning.
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 % (42%) för Q2 2020.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 10.3 mkr (4 mkr), varav 2.5 mkr inom Audio & Sound, 1.5 mkr inom Smart Mobility och 6.3 mkr inom Adiantes.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets andra kvartal är positivt om 1 tkr (- 5 695 tkr).
 • Kassaflödet för kvartalet var positivt och uppgick till 2.4 mkr (19.3 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 52 % (53%) vid periodens slut.

Första halvåret 2020 1 januari – 30 juni 2020 i korthet

 • Northbaze Group uppnår första halvåret för 2020 en nettoomsättning i linje med föregående års första halvår och uppvisar under halvårets båda kvartal ett positivt EBITDA. Omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility uppgår till cirka 15 mkr, Audio & Sound når en omsättning om 18 mkr och det nya affärsområdet Adiantes en omsättning om 25 mkr. Sammantaget har koncernen en omsättning om 58 mkr (58 mkr) under första halvåret. 
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 25% under perioden i jämförelse med föregående års första halvår. Minskning härrör till att affärsområdet under andra kvartalet 2019 utlevererade en större bundlingsaffär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta växer affären inom Audio & Sound med cirka 3 mkr.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 10% i jämförelse med föregående års första halvår. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärket Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker vilket har påverkats negativt av COVID-19. Under första perioden (kvartal 1) 2019 hade Smart Mobility en relativt stor andel försäljning av produkter designade för ett större smartphone-varumärke som sedan april 2019 och framåt minskat sina marknadsandelar betydligt i främst Europa och USA.  Denna delårsrapport är den sista där omsättningsjämförelsen påverkas negativt för detta smartphone-varumärke.
 • Adiantes växer med 45% under perioden i jämförelse med föregående års första halvår, där tillväxten fortsätter tack vare att våra kunder har haft en väl etablerad onlineaffär och försäljning direkt mot slutkonsumenten. 
 • Koncernens B2C försäljning online för första halvåret uppgår till cirka 23% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess OEM tillverkning för andra varumärken.
 • Bruttomarginalen uppgick till 48 % (46%) för första halvåret 2020.
 • Orderboken i Northbaze Group vid periodens utgång uppgår till 10.3 mkr (4 mkr), varav 2.5 mkr inom Audio & Sound, 1.5 mkr inom Smart Mobility och 6.3 mkr inom Adiantes.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets första halvår är positivt om 222 tkr (- 10 172 tkr).
 • Kassaflödet för perioden är positivt och uppgick till 0.9 mkr (25.5 mkr).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 52 % (53%) vid periodens slut.

Kraftigt ökad onlineförsäljning!

Vi har under kvartalet lagt stor fokus på att bygga en allt starkare B2C-försäljning inom koncernen, hela 25% av vår totala omsättning generas under Q2 från vår direkta försäljning till slutkonsument. För att ytterligare öka takten inom segmentet har vi därför valt att centralisera samtlig B2C arbete till kontoret i Rostock i Tyskland kopplat till vårt strategiska förvärv under 2019 inom online-området. Här finns den kompetens som säkerställer att vi når mål för både försäljning på online marknadsplatser och framförallt på koncernens egna webbplatser. Att få en centraliserad bas för våra online-shoppar är en milstolpe för koncernen, vi är nu redo att ytterligare öka takten för vår försäljning direkt till konsument och att öka varumärkeskännedomen för koncernens övriga säljkanaler. 

Adiantes, vår fabrik och verksamhet i Thailand kopplat till premium OEM tillverkning inom Smart Mobility området, påvisar hela 45% tillväxt under första halvåret och kommer från och med denna rapport redovisats som ett separat affärsområde. Detta för att ge våra ägare en djupare inblick i verksamheten och kunna följa vår framtida tillväxt inom koncernens olika affärsområden. Vi har under kvartalet startat upp ytterligare dialoger med varumärken för tillverkning hos Adiantes utbud inom exklusiva skinn- och läderprodukter, och vi ser en ökad efterfrågan och kommer fortsätta investera samt bygga ut vår kapacitet för att möta detta behov.

Att vi lyckas visa ett litet positivt resultat i kvartalet på EBITDA nivå under rådande omständigheter med COVID-19 pandemin utbredd är ett tydligt bevis på att vi lyckats anpassa våra kostnader sedan vi under 2019 aktivt inledde vårt kostnadsbesparingsprogram. Från och med juli månad har vi enligt tidigare kommunicerat program gjort besparingar om 15 mkr rullande tolv månader. En del för koncernen viktiga exportmarknader har under kvartalet haft så kallad ”lock down” och vår varumärkesförsäljning har därför påverkats. På vår hemmamarknad i Norden har koncernen haft en stabil försäljning med lyckade lanseringar av nya produkter. Vi fortsätter jobba med respektive affärsområde för att möta koncernens långsiktiga mål om tillväxt men med ett ökat fokus på lönsamhet.

Vi är nu redo för en otroligt spännande tid där vi inom Audio & Sound kommer lansera ett flertal nya trådlösa modeller med fokus på kvalitet och design. Smart Mobility kommer under hösten lansera nya produktserier främst kopplade till nya smartphone-lanseringar, men även en sortimentsbreddning planeras under året kring exklusivare skinn- och läderprodukter inom exempelvis väskområdet.

Ett annat segment där vi snabbt ökat fokus är anpassade lösningar mot företag, redan under Q2 påbörjades ett flertal leveranser till större kunder där vi nu förväntar ytterligare efterfrågan också under hösten.

Vi ser nu med tillförsikt fram emot att gå in i årets intensiva period för samtliga affärsområden.

Göteborg den 20:e augusti 2020
               
Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nya styrelseledamöter invaldes i bolaget i form av Per Johan Swartling, Kristofer Hultén och Christer Wallin som kompletterar omvalda styrelseordförande Anders Bruzelius och ledamot Erik Fischbeck. 
 • Byte av Certified Adviser till Partner Fondkommission AB.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Northbaze Group bildar ett nytt affärsområde med namnet ”Adiantes” genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility.
 • Northbaze Group tilldöms ett vite av Nasdaq disciplinnämnd avseende brister i bolagets informationsgivning exempelvis under ”Investor Relations” på den egna hemsidan.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR KVARTAL 2 2020

 • Northbaze Group uppvisar ett positivt EBITDA även under det andra kvartalet 2020, vilket visar att koncernens förändringsarbete att vända den tidigare långsiktiga negativa trenden sedan mer än fem år tillbaka äntligen får genomslag. Koncernens målmedvetna arbete innebär att vi kan presentera positiva EBITDA även under både COVID-19 påverkan samt under ett av försäljningsårets mest svaga kvartal säsongsmässigt.  
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 60% under kvartalet i jämförelse med föregående års andra kvartal. Minskning härrör till att 2019:s andra kvartal utlevererade en större bundles-affär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta utvecklas affären i linje med föregående år trots en svag tillväxt i den underliggande marknaden på grund av COVID-19. Audio & Sound segmentet har fortsatt sin bas i den traditionella detaljhandeln som haft en negativt påverkan av COVID-19. COVID-19 har medfört en minskad försäljning i butik inom detaljhandeln där även vissa geografiska marknader haft en helt nedstängd detaljhandel under större delar av det andra kvartalet.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 14% i jämförelse med föregående års andra kvartal. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärke Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker som haft en negativ påverkan av COVID-19. Förutom detta fortsätter Krusell öka sin försäljning inom företagssortimentet där COVID-19 och den ökade trenden av hemmakontor lett till en ökad efterfrågan av mobila tillbehör hos företagen ute i Europa. 
 • Adiantes växer med 60% under kvartalet i jämförelse med föregående års andra kvartal, där tillväxten fortsätter tack vare att våra kunder har haft en väl etablerad onlineaffär och en försäljning direkt mot slutkonsumenten. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt en ökad möjlighet att knyta till sig europeiska premiumvarumärken som fortfarande producerar sina produkter i högkostnadsländer.
 • Koncernens B2C-försäljning online för kvartalet uppgår till cirka 25% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess legotillverkning. Koncernen har ökat sin onlineförsäljning under kvartalet med 9%, dock från låga nivåer. Bolaget kommer genomföra en större satsning online med nya webbshopar och ökade medel för kampanjer för att fortsätta öka vår B2C försäljning framöver.
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 % (42%) för Q2 2020. Bruttomarginalen ökar framförallt i jämförelse mot föregående års andra kvartal då bundles-affären 2019 drar ner marginalen samt genomförda produktivitetsförbättringar under kvartalet i och med moderniseringen av fabriken i Thailand.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 10.3 mkr (4 mkr), varav 2.5 mkr inom Audio & Sound, 1.5 mkr inom Smart Mobility och 6.3 mkr inom Adiantes. Ökningen av orderstocken förklarar sig av två delar där bolaget genom att arbeta direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och byggandet av en solid orderstock kommer att hjälpa oss att förbättra flödena och produktionseffektivitet vilket också kommer ge oss en förbättrad resultatmarginal på sikt.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets andra kvartal är positivt om 1 tkr (- 5 695 tkr). Bolagets arbete visar sig nu i siffrorna där bolagets arbete med att både strukturera om koncernen mot en starkare närvaro online men framförallt att hamna i linje med våra intäkter. Bolaget har genomfört den kommunicerade målsättning att bespara 15 mkr rullande tolvmånader där dessa besparingar syns med fulleffekt per juli och framåt.
 • Kassaflödet för kvartalet var positivt och uppgick till 2.4 mkr (19.3 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde var -4 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet inom den löpande verksamheten kommer ur två förändringar i rörelsekapitalet där bolaget skiftat från att sälja fakturor till att numera belåna fakturor vilket ökar kundreskontran mot att finansieringsverksamheten får en positiv kassaflödeseffekt. Den andra anledningen är att bolaget i slutet av 2019 fick ett större förskott från bundlingsaffären som levererades ut i januari 2020. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0.4 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till 6.7 mkr som kommer ur den ökade kreditramen bolaget satt upp i vårt nya finansieringsarrangemang i början av 2020 inklusive fakturabelåningen.

DETALJERADE UPPLYSNINGAR FÖRSTA HALVÅRET 2020

 • Northbaze Group uppvisar under första halvåret 2020 två efterföljande kvartal med positiv EBITDA, vilket visar att koncernens förändringsarbete att vända den tidigare långsiktiga negativa trenden sedan mer än fem år tillbaka äntligen får genomslag. Koncernen har under de senaste åren både lyft omsättningen och kan nu även presentera positiva EBITDA även under försäljningsårets mest svaga kvartal säsongsmässigt.  
 • Audio & Sound minskar sin nettoomsättning med cirka 25% under perioden i jämförelse med föregående års första halvår. Minskning härrör till att 2019:s andra kvartal utlevererade en större bundles-affär till Ryssland om 9.3 mkr och exkluderat detta växer affären med cirka 3 mkr. Audio & Sound segmenten har fortsatt sin bas i den traditionella detaljhandeln som haft en negativ påverkan av COVID-19 med minskad försäljning i butik som följd.
 • Smart Mobility minskar sin nettoomsättning om 10% i jämförelse med föregående års första halvår. Minskningen förklaras av en minskad efterfrågan av varumärke Krusell som främst säljs i detaljhandelns fysiska butiker vilket fått en negativ påverkan av COVID-19. Under första perioden (kvartal 1) 2019 hade Smart Mobility en stor andel försäljning av produkter för ett större smartphone-varumärke som sedan april 2019 och framåt minskat sina marknadsandelar betydligt i främst Europa och USA.  Denna delårsrapport är den sista där jämförelsen påverkas negativt till följd av minskade volymer för detta smartphone-varumärke. Förutom detta fortsätter Krusell öka sin försäljning inom företagssortimentet där COVID-19 och den ökade trenden av hemmakontor lett till en ökad efterfrågan av mobila tillbehör hos företagen ute i Europa. 
 • Adiantes växer med 45% under perioden i jämförelse med föregående års första halvår, där tillväxten fortsätter tack vare att våra kunder har haft en väl etablerad onlineaffär och försäljning direkt mot slutkonsumenten. Kundbasen är fortsatt främst asiatiska premiummärken inom mobila tillbehör där bolaget spår en fortsatt tillväxt hos befintlig kundbas som fortsatt expanderar till fler geografiska marknader samt en ökad möjlighet att knyta till sig europeiska premiumvarumärken som fortfarande producerar i högkostnadsländer.
 • Koncernens B2C försäljning online för första halvåret uppgår till cirka 23% av den totala försäljningen exkluderat försäljning inom affärsområdet Adiantes och dess legotillverkning. B2C försäljning växer med cirka 3.7 mkr där den främst delen är kopplat till förvärvet av Kavaj som inkorporerades per april 2019.
 • Bruttomarginalen uppgick till 48 % (46%) för första halvåret 2020. Den ökade bruttomarginalen förklaras främst av produktivitetsförbättringar i och med moderniseringarna som genomförts i fabriken i Thailand under perioden.
 • Orderboken i Northbaze Group vid kvartalets utgång uppgår till 10.3 mkr (4 mkr), varav 2.5 mkr inom Audio & Sound, 1.5 mkr inom Smart Mobility och 6.3 mkr inom Adiantes. Ökningen av orderstocken förklarar sig av två delar där bolaget genom att arbeta direkt med detaljhandelsaktörerna kan planera in kommande lanseringar av produkter och kampanjer långt i förväg vilket hjälper oss att förbättra kassaflödet långsiktig. Utvecklandet av legotillverkningen i vår fabrik och vårt företagssortiment leder också en till en naturlig ökning av orderstocken. En förbättrad orderingång och byggandet av en solid orderstock kommer hjälp oss förbättra flödena och produktionseffektivt vilket också kommer ge oss en förbättrad resultatmarginal på sikt.
 • Koncernens lönsamhet (EBITDA) under årets första halvår är positivt om 222 tkr (- 10 172 tkr). Bolagets arbete visar sig nu i siffrorna där bolaget arbetat med att både strukturera om koncernen mot en starkare närvaro online men framförallt att hamna i linje med våra intäkter. Bolaget har genomfört den kommunicerade målsättning att bespara 15 mkr rullande tolvmånader där dessa besparingar syns med fulleffekt per juli och framåt.
 • Kassaflödet för perioden var positivt och uppgick till 0.9 mkr (25.5 mkr) varav den löpande verksamhetens kassaflöde var -13.1 mkr inklusive förändringar i rörelsekapitalet. Det negativa kassaflödet inom den löpande verksamheten kommer ur två förändringar i rörelsekapitalet där bolaget skiftat från att sälja fakturor till att numera belåna fakturor vilket ökar kundreskontran mot att finansieringsverksamheten får en positiv kassaflödeseffekt. Den andra anledningen är att bolaget i slutet av 2019 fick ett större förskott från bundlingsaffären som levererades ut i januari 2020. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 mkr vilket avser investeringar i nya produkter. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till 15 mkr som kommer ur den ökade kreditramen bolaget satt upp i vårt nya finansieringsarrangemang i början av 2020 inklusive fakturabelåningen.

 

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: Henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e augusti 2020, klockan 08.30 CET.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations

NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning under namnet ”Adiantes” sker för premium skinn- och läderprodukter för både andras varumärken samt inom Smart Mobility.

Koncernen har under senare år expanderat inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet och som även har en tillverkning av exklusiva skinn- och läderprodukter för globala kunder. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

Koncernen har under 2020 bildat ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility i och med den ökade externa tillverkningen för andra varumärken. Det nya affärsområdet ”Adiantes” omfattar premium OEM tillverkning i Thailand för exklusiva skinn- och läderprodukter och accessoarer inom Smart Mobility. Adiantes erbjuder sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan och intern tillverkningen för deras större varumärken. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella klienter att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

Northbaze koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.