Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB (Publ); Bokslutskommuniké 2019 januari - december 2019

Helåret 1 januari – 31 december 2019 i korthet

 • Northbaze Group ökar sin nettoomsättning med 25 % under helåret 2019 varav omsättningen inom affärsområdet Smart Mobility bidrar med cirka 75 mkr och Audio & Sound når en omsättning om 45 mkr. Sammantaget når därmed koncernen en omsättning om 120 mkr (96 mkr). 
 • Audio & Sound växer med cirka 3% helåret. Bolaget arbetar fokuserat vidare med ett färre antal marknader med tyngdpunkten inom Norden, Norra Europa, UK, Mellanöstern och utvalda marknader i Asien, och koncernen har numera etablerat sig som ett av de starkare import-varumärkena inom Audio segmentet i Ryssland med ett flertal betydande affärer senaste åren. Historiskt har koncernen haft tyngdpunkten av sin försäljning via fysisk butik där tillväxtökningen under året ej varit så stark som bolaget prognosticerat till följd av en stagnerad försäljningsökning av smartphones och av konsumentelektronik generellt inom detaljhandeln.
 • Inom Smart Mobility är tillväxten om 47% främst förvärvsdriven av både Kavaj som inkorporeras under våren 2019 och Krusell koncernen som inkluderats sedan sommaren 2018. Den egna tillverkningen i Thailand för internationella OEM och private label-kunder har fortsatt att utvecklas starkt under året.
 • Koncernens mål att öka sin andel B2C försäljning online med 10% per år uppfylls under 2019 där bolagets online försäljning i egna plattformar och andra online marknadsplatser landar på dryga 13% av den totala omsättningen.
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 % (44%) för 2019. Northbaze Groups förvärv av Krusell koncernen (inklusive vår produktionsanläggning i Thailand) tillsammans med en tydlig satsning inom E-Commerce (genom exempelvis förvärvet av Kavaj) kommer sammantaget leda till en allt större del av förtjänsten av våra produkter hamnar inom koncernen och därmed långsiktigt ökar våra marginaler.
 • Orderboken i Northbaze Group vid årets utgång uppgår till 14.6 mkr (3.4 mkr), varav 5.1 mkr inom Audio & Sound och resterande 9.5 mkr inom Smart Mobility. Den ökade orderingången under slutet av 2019 beror på att koncernen expanderat sin produktportfölj inom framförallt Audio & Sound samt skapat ökad efterfrågan av OEM tillverkning inom Smart Mobility området.
 • Koncernens lönsamhet är under 2019 fortsatt negativ med en EBITDA om -14.4 mkr (-10.2 mkr). Till följd av den lägre tillväxtökningen under 2019 initierade koncernen under andra halvåret ett omstrukturerings- och besparingsprogram för att anpassa organisationen till nuvarande marknadssituation samt minska totala kostnadsmassan för att vara i linje med nuvarande försäljningstakt. Bolaget har hittills infört kostnadsbesparingar om 14 mkr på årsbasis med målet att nå totalt 15 mkr med full effekt under första halvåret 2020. Under Q1 2020 kommer 12 MSEK av kostnadsbesparingarna på årsbasis vara genomförda och besparingsprogrammet kommer nå full effekt först Q2 2020, detta eftersom en väsentlig del av besparingarna är personalrelaterade.
 • EBITDA marginalen påverkas positivt med 4.8 mkr under året till följd av en återföring av tidigare bokförd tilläggsköpeskilling av förvärvet av Krusell koncernen.    
 • Kassaflödet för året uppgick till -1 mkr varav den löpande verksamhetens andel uppgick till -10.1 mkr (-24.1 mkr). Det negativa rörelseresultatet kompenseras av minskade rörelsefodringar på grund av förändringar av factoringarrangemanget, och i samband med finansiella årets utgång strukturerades ett byte av factoringpartner vilket tillfälligt påverkat koncernens omsättningstillgångar. De positiva effekterna minskar dock något på grund av ökade lager när koncernen löpande expanderar sin produktportfölj inom framförallt Audio & Sound samt får ökade behov av insatsvaror för att främja tillväxten av OEM tillverkning inom Smart Mobility. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6.4 mkr och avser investeringar i nya produkter samt förvärvet av Kavaj. Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till 15.5 mkr genom den nyemission som genomförts och som inneburit att koncernen amorterat bort tidigare förvärvskrediter vilket stärkt balansräkningen.
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 59 % (44%) vid årets slut och påverkas positivt av emissionen som bolaget genomförde under sommaren.

Q4 2019 i korthet (1 oktober – 31 december 2019)

 • Northbaze Group nettoomsättningsutveckling för fjärde kvartalet är negativ om -12 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Smart Mobility bidrar med cirka 21 mkr och Audio & Sound med cirka 12 mkr. Detta sammantaget ger en total nettoomsättning om 33 mkr (38 mkr). Orderboken vid utgången av årets sista kvartal är samtidigt +11,2 mkr högre jämfört med föregående år, vilket påvisar en stark försäljning under avslutningen av året.
 • Audio & Sounds omsättning under perioden är -12% lägre jämfört med fjärde kvartalet 2018, detta till följd av en övergång till löpande beställningar under kvartalet för de större distributörsamarbeten inklusive uppstartsorder som säkerställdes under samma kvartal föregående år. Detta innebär samtidigt att orderboken är mera långsiktigt stabil samt att leveransplaner och avräkningsorder finns med flera större kunder. 
 • Smart Mobility visar en negativ fakturering under perioden om -11% jämfört med fjärde kvartalet 2018, detta främst till följd av minskad försäljning av egna varumärken för ett större smartphonevarumärke som föregående år stod för en stor andel av koncernens försäljning inom området. Smart Mobility området utvecklas mycket positivt inom OEM tillverkning och inför 2020 har den egna tillverkningen i Thailand byggt upp en stark orderbok.   
 • Bruttomarginalen är fortsatt hög och uppgick till 48 % (49%) för kvartalet. Bruttomarginalen påverkades under kvartalet av något högre hemtagningskostnader genom etableringen av nya sortiment inom Jays Speakers / högtalare. Northbaze Groups förvärv av Krusell koncernen och dess fabrik tillsammans med en tydlig satsning inom E-Commerce kommer sammantaget leda till att en allt större del av förtjänsten av våra produkter hamnar inom koncernen och därmed långsiktigt öka våra marginaler.
 • Koncernens EBITDA för kvartal 4 landar på 0.8 mkr (-2.2 mkr). Under kvartalet har en del av besparingsprogrammet börjat få effekt. Återföringen av tilläggsköpeskillingen om 4.8 mkr redovisas som en övrig intäkt för koncernen i perioden. Koncernen arbetar aktivt med att fortsätta besparingsprogrammet samt omställning av koncernen där allt större del av försäljning ska ske online (se ovan).
 • Soliditeten för koncernen uppgår till 59 % (44%) vid periodens slut och påverkas positivt av emissionen som bolaget genomförde under sommaren.

Northbaze med siktet inställt att nå lönsamhet 2020

Northbaze Group har haft ett intensivt år där koncernen lagt stor möda och fokus på att nå en lönsam tillväxt i en spännande bransch och växande global marknad. Kvartal 4 påvisar att koncernen är på rätt väg där det är viktigt att bära med sig att merparten av kostnadseffekterna blir synliga till fullo under första halvan av 2020. Detta sammantaget satsningen som sker för att förstärka koncernens närvaro online både via egna webb-shopar under egna varumärken så som andra online marknadsplatser som Amazon bär frukt. Bolagets online-försäljning uppgår numera till cirka 13% av den totala omsättningen.

Koncernens allt större försäljning online i kombination med tillverkningen av Smart Mobility-sortiment i egen fabrik gör att en allt större del av förtjänsten av vår försäljning av våra produkter hamnar inom koncernen. Koncernen arbetar aktivt med att sälja mer direkt till detaljhandeln för att både förstärka marginalerna i affärerna men framförallt stärka våra relationer och jobba närmare våra partners inom detaljhandeln. Koncernen säljer numera direkt till de flesta inom detaljhandeln i Norden.

Koncernen lanserade under 2019 en helt ny produktkategori i form av högtalare inom Audio & Sound. Bolaget har vunnit flertalet utmärkelser för våra högtalare och här står vi inför en spännande framtid att bygga vidare både inom produktkategorin med fler produkter på gång men även introducera dessa tillfullo i fler försäljningskanaler under 2020.

Smart Mobility och vår fabrik i Thailand har under 2019 framgångsrikt etablerat sig som en ledande tillverkare av brandade premiumprodukter för den asiatiska marknaden och B2B marknaden i framförallt Tyskland. Makroekonomiska och andra yttre faktorer ställer hela tiden nya krav på branschens nuvarande supply chain-upplägg vilket innebär att produktion kommer att flyttas från framförallt Kina, men även Europa och andra regioner, till områden som kan erbjuda bättre förutsättningar, en miljövänlig samt hållbar produktion till en lägre risk. Vi ser detta som en fortsatt stor möjlighet att knyta till oss flera etablerade internationella kunder till vår tillverkning inom Smart Mobility i Thailand.

Koncernen har under slutet av 2019 arbetat fram ett nytt stabilt finansieringsupplägg med en extern kreditgivare vilket under 2020 kommer möjliggöra en fortsatt tillväxt i linje med våra finansiella mål för året. Koncernen kommer fortsätta investera för att expandera vår produktportfölj samt kontinuerligt uppdatera vår produktionsutrustning i fabriken i Thailand. Vi är nöjda att vår framtida satsning är säkrad finansiellt, och samarbetet kring vår finansiering innebär även att Northbaze Group kommer kunna arbeta vidare med att aktivt utvärdera potentiella förvärvskandidater, och om rätt förutsättningar finns kunna genomföra mindre kompletterande förvärv till våra nuvarande verksamhetsområden inom Audio & Sound samt Smart Mobility. 

Med en förbättrad direkt relation till detaljhandeln, en allt större online-försäljning och en allt mer komplett produktportfölj har vi skapat en bra grund inför 2020. Som avslutning vill jag tacka för 2019 och ser framåt att tillsammans med teamet ta Northbaze Group till nästa nivå!

Göteborg den 4 mars 2020               
Henrik Andersson,
Koncernchef & VD i Northbaze Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • JAYS lanserade sin första ”tysta” hörlur i den nya q-serien. Den första produkten som lanserades är q-Seven Wireless, en over-ear hörlur med aktiv brusreducering. q-Seven är utvecklad för att introducera ANC teknologi till en ny yngre konsument.
 • JAYS lanserade MultiRoom Wi-Fi högtalare - s-Living One och Three. Högtalarna i s-Living serien är Hi-Fi-högtalare, designade för att integreras i ett modernt hem, fullpackad med den senaste tekniken. s-Living serien har en avskalad och enkel design och är fullt kompatibel med ditt smarta hem och de senaste streamingtjänsterna.
 • Northbaze Group AB tillsatte Daniel Lundberg som ny CFO för koncernen.
 • Northbaze Group genomförde ännu en stor affär i Ryssland. Koncernens dotterbolag i Sverige och hörlurstillverkaren Jays Headphones genomförde under Q4 2019 och Q1 2020 leverans av produkter till en större nationell kampanj med ett initialt ordervärde om 5.6 mkr. Där enheter till ett värde om cirka 1.5 mkr levererades under Q4 och under början av det nya året levererades enheter till ett värde om 4.1 mkr.

Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020, klockan 08.30 CET.

Fullständig rapport finns bifogad samt på bolagets hemsida: http://ir.northbazegroup.com/financial-informations

NORTHBAZE GROUP I KORTHET

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egen tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncernstrategi. Northbaze koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.